PHPize Online / SQLize Online

A A A
Share      Blog   Popular
Copy Format Clear
Copy Clear
Copy Format Clear
<?php //$string = 'Paycom:eyJpdiI6InhCa3JCUGN5SFVkR0E1aHBXK3hCZlE9PSIsInZhbHVlIjoiUEVvYWNtNDNDd2VqYU9NRURENFlQQT09IiwibWFjIjoiZGZlNTQ1NzIyMTJiY2I3ZGZkOTFhYzhhNTBkNWZlYTRhNDkyYTY5NTIyNTNjNTc5ZmRkZGVmMGNhMzRmNzBiZCJ9'; $string = 'Basic UGF5Y29tOmV5SnBkaUk2SW5oQ2EzSkNVR041U0ZWa1IwRTFhSEJYSzNoQ1psRTlQU0lzSW5aaGJIVmxJam9pVUVWdllXTnRORE5EZDJWcVlVOU5SVVJFTkZsUVFUMDlJaXdpYldGaklqb2laR1psTlRRMU56SXlNVEppWTJJM1pHWmtPVEZoWXpoaE5UQmtOV1psWVRSaE5Ea3lZVFk1TlRJeU5UTmpOVGM1Wm1Sa1pHVm1NR05oTXpSbU56QmlaQ0o5'; //echo base64_encode($string); preg_match('/^\s*Basic\s+(\S+)\s*$/i', $string, $matches); //var_dump($matches); var_dump(base64_decode($matches[1]));
Show:  
Copy Clear